کنکور منحصرا زبان: نکات ویژه از مبحث زمانها– زبان تخصصی کنکور

 

داوطلبان منحصرا زبان! آزمون نمونه از درس زبان تخصصی (مبحث گرامر) را برای آماده سازی خودتون برای کنکور 97 در اینجا به قلم  مهندس شهلایی ببینید. برترین منابع کنکور منحصرا زبان را اینجا بیابید.

 

طبق قرار قبلی، مقاله «نکات ویژه از مبحث زمان­ها» در هفته چهارم برنامه خدمت شما تقدیم می شود. 

 چند نکته:

1- نکات ارائه شده برای هر زمان برای فهم بیشتر و تشخیص راحت­تر ارائه شده است.

2- این نکات باید بعد از مطالعه بخش زمان­های کتاب زبان تخصصی مبتکران (جلد 2) مطالعه شوند.

3- بعد از مطالعه این مقاله تست­ها و تمرین­های کتاب فوق را یک بار دیگر حل کنید.

4- مبحث «زمان­ها» در گرامر بسیار وسیع است. با توجه به این موضوع و درسنامه جامع کتاب زبان تخصصی جلد 2، نکات این مقاله صرفاٌ تکمیلی بوده و هدف از گرد­آوری آنها مشخص کردن نکات مهم و شبیه به هم است.

5- بسیاری از نکات برای محاوره­های روزمره صادق نیست. دقت کنید که در کنکور بسیاری از نکات محاوره­ای از دیدگاه گرامری قابل قبول نیستند.

برای یادگیری گرامر در تست­ها، علت غلط بودن بقیه گزینه­ها بسیار مفید خواهد بود. چرا که کاربرد درست و غلط در تست ها تفکیک شده­اند و ذهن شما ساختار غلط را بعد از رد گزینه، آسان­تر می پذیرد.

در صورتی که درباره تست و یا تمرین خاصی ابهامی داشتید از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام مطرح کنید.

Instagram: Roozbehshahlaei

E-mail: Roozbeh_sh90@yahoo.com

 

نکته1:

 

 از هر دو زمان «حال ساده» و «حال استمراری» می توان در جملاتی استفاده کرد که به آینده اشاره می کنند. اما این حالت برای زمان «حال ساده» معمولاً زمانی صادق است که جمله از یک برنامه زمانی معین و از پیش تعیین شده در یک زمان خاص صحبت می کند. در غیر اینصورت، از «حال ساده» در مفهوم آینده استفاده نمی شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Ex1: I’ll meet you when you arrive.

Ex2: Come and see us next week if you are passing through London.

Ex3: His train arrives at 11:46.

Ex4: I start my new job tomorrow.

Ex5: I promise I won’t smoke any more. (NOT I promise I don’t smoke any more.)

Ex6: We’re going to the theater this evening. (NOT We go to the theater this evening.)

Ex7: There’s the doorbell. ~ I’ll get it. (NOT I get it.)

دقت کنید که از زمان «حال ساده» و یا «حال استمراری» در جمله فرعی (Subordinate clause) به جای زمان «آینده» استفاده می شود:

Ex8: I’ll kill anybody who touches my possessions. (NOT … who will touch ..)

Ex9: I’ll phone you when I get home. (NOT …when I’ll get home.)

Ex10: You’ll find Coca-Cola wherever you go. (NOT … wherever you will go.)

Ex11: I’ll think of you when I’m lying on the beach next week. (NOT … when I will be lying)

توجه:

جمله­های فرعی جمله­هایی هستند که به تنهایی مفهوم خاصی را نمی رسانند. به عنوان مثال در مثال 8 قسمت who touches my possessions، در مثال 9 قسمت when I get home، در مثال 10 قسمت wherever you go و در مثال 11 قسمت  when I’m lying on the beach next week جمله­هایی هستند که برای معنا دادن به جمله دیگری نیاز دارند. به بیان دیگر، این عبارت­ها به تنهایی مفهوم ناقصی رو منتقل می کنند.

در حالت کلی از زمان «آینده» برای قول دادن به انجام کاری، تهدید کردن، بیان عقیده، شک، تصور، موافقت یا امتناع از انجام کاری و ... استفاده می شود. (مثال 5 و 8)

نکته2:

در جملات مقایسه­ای که شامل as و than هستند، هر دو زمان «حال ساده» و «آینده ساده» قابل قبول است.

Ex12: She’ll be on the same train as we are/will tomorrow.

Ex13: We’ll get there sooner than you do/will.

 

نکته3:

از زمان «حال ساده» معمولاً برای حالاتی که اشاره به عملی مقطعی و غیر دائمی (در زمان حال) دارد استفاده نمی شود. به جای آن از زمان «حال استمراری» استفاده می شود:

Ex14: Water boils at 100°  Celsius.

Ex15: The kettle’s boiling – shall I make tea? (NOT The kettle boils.)

Ex16: It usually snows in January.

Ex17: Look – it’s snowing! (NOT Look – it snows!)

دقت کنید که مثال های 14 و16 بیانگر حالات کلی هستند.

نکته4:

اگر بخواهیم از یکسری اتفاقات پی در پی سخن بگوییم از زمان «حال ساده» استفاده می کنیم. (زمان «حال استمراری» در این حالت مرسوم نیست.)

Ex18: First I take a bowl and break two eggs into it. Next …. . (NOT First I am taking a bowl .)

Ex19: Ali passes to Hasan, Hasan shoots – and it’s a goal.

نکته5:

اگر بخواهیم درباره قدمت یا مدت زمان انجام شکل گیری چیزی که در حال نیز در جریان است صحبت کنیم از زمان «ماضی نقلی» استفاده می کنیم. (نه «حال ساده» و نه «حال استمراری».)

Ex20: I’ve known her since 1960. (NOT I know her since 1960.)

Ex21: I’ve been learning English for three years. (NOT I’m learning English for three years.)

نکته6:

از زمان «حال استمراری» می توان برای حالاتی استفاده کرد که موقتی است و اتفاق در زمان حال و در زمان صحبت در حال انجام است. در این مورد استفاده از زمان «حال ساده» جایز نیست.

Ex22: Hurry up! We’re all waiting for you! (NOT We all wait)

Ex23: What are you doing? ~ I’m writing letters. (NOT … I write letters.)

نکته7:

از زمان «حال استمراری» برای حالات کلی و موقعیت های دائم استفاده نمی شود.

Ex24: Bastam Castle stands on a hill outside the town. (NOT is standing.)

 

 

نکته8:

برای افعالی مانند promise, agree  و ... که در مقطعی خاص بیان می شوند از زمان «حال ساده» استفاده می شود:

Ex25: I promise never to smoke again. (NOT I’m promising)

Ex26: I agree. (NOT I am agreeing.)

 

نکته9:

در استفاده عبارت­هایی مانند I hear, I see, I gather, I understand که به گذشته دلالت می کنند زمان «حال ساده» رایج است:

Ex27: I hear you’re getting married. (= I have heard … )

نکته 10:

به ساختار­های زیر توجه کنید:

Ex28: Here comes your husband. (NOT Here is coming )

Ex29: There goes our bus – we’ll have to wait for the next one.

نکته11:

در صورتی که بخواهیم به عملی در گذشته که در زمانی پیوسته در حال انجام بوده اشاره کنیم از «گذشته استمراری» استفاده می کنیم:

Ex30: When I got up this morning the sun was shining, the birds were singing, … (NOT .. the sun shone, the birds sang, … )

نکته 12:

برخی از افعال مانند believe, doubt, imagine  و .... معمولاً در حالت استمراری به کار نمی روند. حتی اگر زمان جمله گذشته باشد:

Ex31: She said she believed Joe was dying. (NOT She said she was believing ...)

نکته13:

اگر بخواهیم در زمانی که از گذشته حرف میزنیم به عملی قبل از آن نیز اشاره کنیم، از زمان «ماضی بعید» استفاده می کنیم:

Ex32: During out conversation, I realized that we had met before. (NOT I realized that we met before OR .. have met before.)

 

همچنین اگر بخواهیم بعد از گذشته افعالی که مربوط به «فکر کردن، بیان کردن و یا تعجب کردن» است یک زمان به عقب برگردیم از زمان «ماضی بعید» استفاده می کنیم:

Ex33: I told her that I had finished. (NOT .. that I (have) finished.)

 

نکته14:

از «ماضی بعید» برای بیان اینکه عملی در گذشته انجام شده و یا ارائه دادن دلیلی از گذشته برای عملی در حال انجام (در زمان حال) استفاده نمی شود:

Ex34: Ali Hosseini, who worked for my father in the 1980s, is now living in Greece. (NOT Ali Hosseini, who had worked for my father … )

نکته 15:

در صورتی که بخواهیم ذکر کنیم عملی چه مدت از گذشته دور تا گذشته نزدیک به طول انجامیده است از زمان «ماضی بعید» استفاده می کنیم:

Ex35: She told me that her father had been ill since Christmas. (NOT … that her father was ill since Christmas.)

نکته 16:

بعد از as soon as, after, when و ... می توانیم از «ماضی بعید» استفاده کنیم اگر بخواهیم تأکید کنیم که عمل اول جدا و مستقل از عمل دوم و قبل از شروع عمل دوم انجام شده است:

Ex36: She didn’t feel the same after her dog had died.

 

نکته 17:

بعد از ساختار  it was the first/second … that … از زمان «ماضی بعید» استفاده می کنیم:

Ex37: It was the first time that I had heard her sing. (NOT that I heard )

Ex38: It was the fifth time she had asked the same question. (NOT … she asked ..)

نکته 18:

 بعد از ساختار this/it/that is the first/second/best/worst etc از زمان «ماضی نقلی» استفاده می کنیم:

Ex39: This is the first time that I’ve heard her sing. (NOT This is the first time that I hear her sing.)

نکته19:

بعد از ساختار this is the last … هر سه زمان «حال ساده» و «حال استمراری» و «آینده»  صحیح می باشند:

Ex40: This is the last time I pay/ I’m paying for you. (OR This is the last time I’ll pay for you.)

نکته 20:

 اگر بخواهیم بیان کنیم یک عملی در گذشته چه مدت در حال انجام بوده از زمان «ماضی بعید استمراری» استفاده می کنیم. استفاده از زمان «ماضی استمراری» در این حالت صحیح نیست:

Ex41: We’d been walking since sunrise, and we were hungry. (NOT We were walking since sunrise … )

نکته21:

اگر بخواهیم بیان کنیم که عملی انجام شده با زمان حال در ارتباط است و به نوعی اثرش از بین نرفته از زمان «ماضی نقلی» استفاده می کنیم. در این حال استفاده از زمان «گذشته ساده» صحیح نیست:

Ex42: I can’t go on holiday because I have broken my leg. (NOT I can’t go on holiday because I broke my leg.)

 

نکته22:

اگر بخواهیم از زمان گذشته و حال همزمان صحبت کنیم از زمان «ماضی نقلی» استفاده می کنیم. استفاده از این زمان در حالتی که اثری از حال نیست صحیح نمی باشد:

Ex43: My sister has learnt French. (She can speak French now.)

Ex44: Shakespeare probably learnt Italian. (NOT Shakespeare has probably learnt Italian.)

 

نکته23:

از زمان «ماضی نقلی» برای حالتی که صرفاً مربوط به گذشته (دیروز، هفته پیش، سال 1970 و ..) است  و اثری در حال ندارد استفاده نمی کنیم:

Ex45: I saw Mina yesterday. (NOT I have seen Mina yesterday.)

 

نکته24:

از زمان «گذشته ساده» هنگامی استفاده می کنیم که درست یا غلط بودن موضوعی به تازگی مشخص شده است. در این حالت استفاده از زمان «ماضی نقلی» جایز نیست:

Ex46: I knew you would help me! (NOT I have known )

Ex47: You’re older than I thought. (NOT … than I have thought.)

 

نکته25:

از زمان «ماضی نقلی استمراری» برای عملی که در گذشته انجام شده و در حال اثری از آن نیست استفاده نمی شود:

Ex48: You look tired. ~ Yes. I was cycling from midday until five o’clock. (NOT … I’ve been cycling )

نکته26:

به تفاوت معنایی دو جمله زیر توجه کنید:

Ex49: How long are you here for? (= until when; when are you leaving?)

Ex50: How long have you been here for? (= since when; when did you arrive?)

 

نکته27:

 اگر بخواهیم از رخداد، حادثه و یا ماجرایی پیش بینی خاصی ارائه دهیم از زمان “be going to” به جای “will” استفاده می کنیم:

Ex51: See those clouds? It’s going to rain. (NOT See those clouds? It will rain.)

Ex52: Look – that kids’s going to fall off his bike. (NOT Look! That kid’ll fall off his bike.)

نکته 28:

 از “will” وقتی استفاده می کنیم که می خواهیم دیگران را درباره نظری که هم اکنون داریم مطلع کنیم و یا اتفاقی به تازگی رخ داده و ما تصمیمی برای آن اتخاذ کرده­ایم:

Ex53: The phone’s ringing. ~ I will answer it. (NOT I’m going to answer it.)

Ex54: You can have it for $50. ~ OK. I’ll buy it. (NOT I’m going to answer it.)

 

نکته29:

از ساختار Shall I/we برای درخواست کردن، پرسش درباره یک دستور العمل وپیشنهاد دادن استفاده می شود. در این حالت استفاده از Will صحیح نیست:

Ex55: Shall I open a window? (NOT Will I open a window?)

Ex56: What time shall we come and see you?

 

نکته30:

از ساختار will در زمان حال برای وقتی که درباره یک اتفاق حدسی می زنیم و یا با قطعیت از صحت آن می گوییم نیز می توان استفاده کرد:

Ex57: There’s somebody at the door. ~ That’ll be the postman.

نکته 31:

اگر بخواهیم از تکمیل و انجام یک عملی در یک بازه مشخص در آینده سخن بگوییم از زمان «آینده کامل ساده» استفاده می کنیم:

Ex58: The builders say they will have finished the roof by Tuesday.

گاهی مواقع ساختار will have + past participle  به گذشته اشاره می کند:

Ex59: We can’t go and see them now – they’ll have gone to bed.

ضمنا Shall نیز در این ساختار می تواند به جای will و بعد ازضمایر  I و we استفاده شود.

 

 

نکته32:

به تفاوت the last week و last week توجه کنید. Last week, month etc (without the) هفته و یا ماهی است که دقیقاً قبل از هفته و یا ماه جاری است. فرض کنید که ما در ماه تیر هستیم. Last month یعنی ماه خرداد. فرض کنید ما در سال 1394 هستیم. Last year یعنی سال 1393. اما The last week/ month  زمانی 7 روزه (30 روزه) از گذشته تا زمان صحبت است. به عنوان مثال فرض کنید الان 15 تیر 1394 است. The last month یعنی فاصله 16 خرداد تا 15 تیر (که الان در آن هستیم.)

 

Ex60: I was ill last week, but I’m OK this week. (NOT I was ill the last week, but I’m OK this week.)

Ex61:We’ve lived here for the last year, and we’re very happy with the place.

نکته 33:

به تفاوت دو جمله زیر دقت کنید:

Ex62: Roozbeh has gone to Mashhad.

Ex63: Roozbeh has been to Mashhad.

در مثال 62 روزبه به مشهد رفته و هنوز در آنجا است. اما در مثال 63 روزبه قبلاً مدتی در مشهد بوده و برگشته است. یعنی هم اکنون دیگر در مشهد نیست.

 

نکته34:

کلمه for معمولا قبل از کلمه all برای نشان دادن مدت زمان یا دوره یک عمل استفاده نمی شود:

Ex64: I’ve had a headache all day.

 

توجه: در انگلیسی غیر رسمی گاهی مواقع for می تواند حذف شود:

Ex65: How long have you been waiting (for)?

Ex66: We’ve been here (for) six weeks.

 

نکته35:

از for برای نشان دادن مدت زمان به طول انجامیده شده و از since برای نشان دادن نقطه شروع آن عمل استفاده می شود:

Ex67: I’ve known here for three days. (NOT .. since three days.)

Ex68: I’ve known her since Tuesday.

 

 

جلد اول کتاب زبان تخصصی دکتر اناری و مهندس شهلایی را دراینجا ببینید و جلد دوم را در اینجا.

محتوای آموزشی رایگان بیشتر در  کانال تلگرام @rotbehbartar123 

Comments

نظر دهید

کپچا

این سوال جهت مسائل امنیتی مطرح شده است