استاد دوره: 
دکتر شهاب اناری

پرفروشترین کتاب انگیزشی به زبان فارسی (به آمار مراکز پخش ایران) که مخاطبان فارسی زبان از 13 کشور دنیا دارد.

رسیدن به عملکرد حداکثری و ورود به 1% برتر

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.