Get Adobe Flash player

در این مقاله به قلم آقای عمران درویش با رشته مهندسی شیمی (گروه ریاضی فیزیک) و رشته هوشبری (رشته تجربی) آشنا می شوید. لطفا اینجا را کلیک کنید.

در این مقاله به قلم آقای عمران درویش با رشته مهندسی صنایع و رشته مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی) آشنا خواهید شد. لطفا اینجا را کلیک فرمایید.


آزمون نمونه از لغات درس 4 زبان 3. اینجا را کلیک کنید.

طراح: خانم نسرین خلفی

آزمون نمونه از درس 6 زبان انگلیسی سال اول دبیرستان. اینجا را کلیک کنید.

آزمون نمونه از درس 5 زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان. اینجا را کلیک کنید.

طراح: آقای میلاد قریشی

Thanks to Mrs. Khalafi for sending this email to us

Like many other holidays, Valentine’s Day is thought to be of American origin; but—like many other holidays—it is not. Already in ancient Rome, people celebrated a similar holiday in the middle of February. It was Lupercalia, the festival of fertility.

The Valentine celebrations as we know today probably originate in 14th-century England and France. We could indeed say that it was some kind of medieval »blind-date show« to which single men and women got together on 14 February. The women wrote their names on cards and put them into a box from which each man then picked a card. The woman whose name was on the card became the man’s sweetheart or “Valentine”, as  February 14 is also the commemoration day of  St. Valentine (therefore the day is called St. Valentine’s Day).

The date, in fact, is the only connection between the festival and the martyr St. Valentine, a Roman priest from the 3rd century. Valentine lived during the reign of Claudius II, who did not allow his soldiers to get married. Claudius believed that married soldiers would not make a good army, so when he found out that Valentine married young couples secretly, he had the priest arrested and sentenced to death.

Let’s leave martyrdom behind, however, and return to the more pleasant rites of our time. Valentine’s Day has become the festival of love—lovers surprise each other with little presents, flowers or a romantic dinner by candlelight. Sending special greeting cards on that day is also very popular. Valentines, as these cards are called, are sent to loved ones in order to win their hearts. If the sender doesn’t want to be recognized, the card is signed »Your Valentine«.

<

 

1. داراي اهداف مشخص هستند .
2.هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند .
3. داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند .
4. در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند .
5. با متخصص مشورت مينمايند .
6. تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند .
7. در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند .
8.     از غير ممكن حرف نمي زنند .
9. مي دانند كه چه مي خواهند.
10. حاكم بر سرنوشت خود هستند .
11. محدوديت هاي ذهنشان را  معيار سنجش نميدانند .
12. داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند .
13. در پي  رسيدن به هدف خود  راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز .
14. به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند .
15. به گفته هاي بيجاي اين و آن آنچنان توجه نميكنند .
16. در لحظات بحراني بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند .
17. ذهنشان در شرايط باور است .
18. خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند.
19.  معتقد هستند كه  با ايمان به خود هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد .
20.  عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگه ميدارند .
21.   از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط  منصفانه .
22. ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدير و ياري  قرار ميدهند .
23. از حسادت  و خود خواهي به دور هستند .
24. عاشق رشد و اوج هستند .
25. اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند .
26. در ابتداي كار حساب ميكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟.
27. معتقدند كه تمامي موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند .
28.  ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند .
29. ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند .
30. در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است .
31. در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند .
32. معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است .
33. خويشتن را براحتي كنترل ميكنند .
34. در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند .
35. داراي برنامه قبلي و عملي هستند .به برنامه خود شدیدا پایبند هستند.
36. حتي مسئوليت اشتباهات و نواقص همكاران و پيروان خود را مي پذيرند و به گردن ديگري نمي اندازند و دنبال بهانه آوردن نيستند .
37.  براحتي اصول همكاري را رعايت ميكنند ؛ و رضايت همكاران و پيروان را بدست مي آورند .
38.  از رقابت نميترسند و از اينكه ديگري جايشان را بگيرند ؛ واهمه اي ندارند .
39.   موفقيت و زحمات  پيروان  و همكاران را به پاي خود نمي نويسند و موفقيت را بين گروه تقسيم ميكنند .
40. بسيار وفادار و صميمي  هستند .
41.  به سمت و عنوان ؛ جهت ايجاد احترام ؛ معتقد نيستند .
42.  به وضع ظاهري خود ؛ اهميت مي دهند .
43. ادب را همچون ؛ خدمات ميدانند .
44. بهاي پيشرفت و ترقي را مي دهند .
45. خواسته هاي خويش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق ديگران ؛ بر آورده ميكنند .
46. تنبل نيستند و كار امروز را به فردا موكول نمي كنند .
47. در انتظار رسيدن زمان مناسب نيستند ؛ زمان مناسب را مي سازند .
48.  براي آينده هميشه پس انداز ميكنند .
49. توسط رفتار خوب باديگران ؛ رابطه خوب ميسازند و از اين فرصت ؛ بموقع استفاده ميكنند .
50. صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .
51. همه نقاط ضعف و قدرت خود را ميدانند و هميشه در پي اصلاح و تقويت آن هستند .
52.   براي اهداف خود زمان تعيين ميكنند .
53. فرق خود باوري و خوستائي را ميدانند .
54.  اهل تكبر نيستند و ميدانند كه مثلا :  فروشنده اي كه متكبر باشد ؛ مشتري هاي خود را از دست ميدهد ویا…….. .
55.   بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم ديگران .
56. از افراد منفي دوري ميكنند .
57. در مقابل ضعيف تر از خود مغرور نيستند و در مقابل بالا دست خود ذليل نيستند و ادب را رعايت ميكنند  .
58.  در باره ديگران كمتر حرف ميزنند و متقابلا در رابطه با طرحهاي بزرگ سخن ميگويند .
59.  وعده و قول بيخود به كسي نميدهند .
60. علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .
61.  در ندانسته هايش ؛ براحتي ميگويد كه نميدانم و لازم بداند پس از آن تحقيق ميكند .

 


I wish you Enough !
Recently I overheard a Father and daughter in their last moments together at the airport. They had announced the departure.

Standing near the security gate, they hugged and the Father said, ‘I love you, and I wish you enough.’

The daughter replied, ‘Dad, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough, too, Dad.’

They kissed and the daughter left. The Father walked over to the window where I was seated. Standing there I could see he wanted and needed to cry. I tried not to intrude on his privacy, but he welcomed me in by asking, ‘Did you ever say good-bye to someone knowing it would be forever?’

‘Yes, I have,’ I replied. ‘Forgive me for asking, but why is this a forever good-bye?’.

‘I am old, and she lives so far away. I have challenges ahead and the reality is – the next trip back will be for my funeral,’ he said.

‘When you were saying good-bye, I heard you say, ‘I wish you enough.’ May I ask what that means?’

He began to smile. ‘That’s a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say it to everyone..’ He paused a moment and looked up as if trying to remember it in detail, and he smiled even more. ‘When we said, ‘I wish you enough,’ we were wanting the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them.’ Then turning toward me, he shared the following as if he were reciting it from memory.

I wish you enough sun to keep your attitude bright no matter how gray the day may appear.

I wish you enough rain to appreciate the sun even more.

I wish you enough happiness to keep your spirit alive and everlasting.

I wish you enough pain so that even the smallest of joys in life may appear bigger.

I wish you enough gain to satisfy your wanting.
I wish you enough loss to appreciate all that you possess.

I wish you enough hellos to get you through the final good- bye.

He then began to cry and walked away.

They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them; but then an entire life to forget them.

وقتی رمز موفقیت مایکل شوماخر راننده قهرمان بزرگترین مسابقه های دنیا را از او پرسیدند گفت: وقتی دیگران ترمز می کنند من گاز می دهم.

STUDY while others are sleeping

DECIDE while others are delaying

PREPARE while others are daydreaming

BEGIN while others are procrastinating

WORK while others are wishing

SAVE while others are wasting

LISTEN while others are talkingSMILE while others are frowning

PERSIST while others are quitting

3 دلیل اصلی برای درصد زبانی که ایده آل نیست. اینجا را کلیک کنید


مقاله پرباری از عمران درویش.لطفا اینجا را کلیک کنید

خبر نامه

برای دریافت خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد فرمایید.